W potocznym rozumieniu bardzo często zamiennie używamy pojęć pożyczki i kredytu. W rzeczywistości to różne zagadnienia, funkcjonujące na różnych zasadach, regulowane poprzez inne podstawy prawne oraz także różniące się podmiotami, przez które mogą być one udzielane.
W polskim porządku prawnym pożyczki funkcjonują na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 720 par. 1 KC “dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.
Co ciekawe polskie przepisy nie nakładają na strony formy umowy, może być ona zawarta nawet w formie ustnej, o ile dotyczy wartości poniżej 1000 złotych. Przedmiotem umowy mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy. Może udzielić ich zarówno osoba fizyczna, jak prawna – na przykład bank. Co ważne, pożyczkobiorca nie musi deklarować celu, w jakim zaciąga zobowiązanie. Taki zapis może jednak pojawić się w umowie.
Mogą być udzielane odpłatnie, ale także nieodpłatnie – wszystko zależy od ustaleń stron. Pożyczki bezpłatne zazwyczaj występują w przypadku tych udzielanych przez członków rodziny lub osoby pozostające w bliskich stosunkach, natomiast nie jest to wymóg prawny.

RRSO – co to?

RRSO to często spotykane w przekazach medialnych zagadnienie. Jednak nie wszyscy wiedzą co właściwie oznacza ten skrót. Chodzi o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Jest to wskaźnik ekonomiczny, dedykowany kredytobiorcom oraz pożyczkobiorcom. Ponieważ umożliwia im szybkie i rzetelne porównanie kosztów ofert kredytowych czy też pożyczkowych i na podstawie tej wiedzy wybrania najkorzystniejszej oferty, przy pełnej świadomości kosztów jakie zostaną poniesione w związku z zaciągnięciem zobowiązania finansowego.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania uwzględnia wszystkie koszty, jakie zostaną poniesione w związku zawarcie umowy. Wskaźnik informuje o łącznym koszcie odsetek, prowizji oraz składek ubezpieczeniowych.
W dużym uproszczeniu i uogólnieniu wskaźnik ten ukazuje koszt kredytu lub pożyczki jaki poniesie osoba zaciągająca zobowiązanie, informacja o tym koszcie wyrażona jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty zobowiązania w stosunku rocznym.
Warto więc zwracać uwagę na ten wskaźnik. Szczególnie, że podawanie informacji o wysokości RRSO jest obowiązkowa zarówno w umowach kredytowych, jak i w reklamach kredytów konsumenckich oraz usług pożyczkowych instytucji pozabankowych.